Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet YEŞİL

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İletişim

ahmetyesil@sakarya.edu.tr

02642953412

1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Ahmet Yeşil - An Investigation on Perfect Human (al-Insan al-Kāmil) in the Poems of Mawlānā Jalāl ad-Dīn Rūmī and Hāfiz-e Shīrāzī - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.20 - pp.1271 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.668448 - 2020
2 Yesil, A; - AN INVESTIGATION ON PERFECT HUMAN (AL-INSAN AL-KAMIL) IN THE POEMS OF MAWLANA JALAL AD-DIN RUMI AND HAFIZ-E SHIRAZI - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - Vol.20 - pp.1373 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.668448 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000576588600012
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Yeşi̇l, A., Abbasi̇, H. - نقد و بررسی نقش رسالت باوری در تعیّن هنری و ناکامی تقلید ادبی با تأکید بر غزلیات حافظ - Nüsha - pp.361 - ISSN : 1303-0752 - DOI : 10.32330/nusha.960210 - ara - paper - 2021 - TRDizin
2 Hojjat Abbasi-Ahmet Yeşil - نقد و بررسی نقش رسالت باوری در تعیّن هنری و ناکامی تقلید ادبی با تأکید بر غزلیات حافظ (Misyon İnancının Sanatsal Nesnellik ve Edebi Öykünme Başarısızlığındaki Rolünün Hâfız Gazelleri Üzerinden Analiz ve Değerlendirilmesi) - Nüsha - Vol.21 - pp.361 - ISSN : 1303-0752 - DOI : https://doi.org/10.32330/nusha.960210 - 2021
3 Yeşi̇l, A. - AN INVESTIGATION ON PERFECT HUMAN (ALINSAN AL-KĀMIL) IN THE POEMS OF MAWLĀNĀ JALĀL AD-DIN RŪMĪ AND HĀFIZ-E SHĪRĀZĪ - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - pp.1373 - DOI : 10.33415/daad.668448 - eng - paper - 2020 - TRDizin
4 Yeşi̇l, A., Seraj, S. - KUTSAL SAVUNMA ŞİİRİNDE MİLLİ KİMLİK VE DİNİ DÜŞÜNCE ARASINDAKİ BAĞ - e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi - pp.840 - DOI : 10.26791/sarkiat.804007 - tur - paper - 2020 - TRDizin
5 Ahmet Yeşil (1) Hüccet Abbasi (2) - نقد تطبیقی رمان سیذارتا در مقایسه با شاهکارهای برجسته عرفانی-تعلیمی ادب فارسی - فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی- Edebiyat-ı Tatbiki - Vol.56 - ISSN : 2538-5690 - 2020
6 Yeşi̇l, A. - بازتاب قيام عاشورا و واقعه کربلا در اشعار فارسی قبل از قدرت يابی صفويه - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - pp.536 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.657935 - ara - paper - 2019 - TRDizin
7 Yeşi̇l, A. - بازتاب واقعه عاشورا و قيام امام حسين(ع) در اشعار فارسی: از قدرت يابی صفويه تا دوران معاصر - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - pp.677 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.619690 - ara - paper - 2019 - TRDizin
8 Ahmet Yeşil - Âşûrâ Vak‘ası ve Hz. Hüseyin'in (as) kıyamının Fars şiirine etkisi: Safevî’den günümüze / Reflection of the event of Ashura and the uprising of Imam Hossein (AS) in Persian poems from the periods contemporary until Safavid of power / بازتاب واقعه عاشورا و قيام امام حسين(ع) در اشعار فارسی: از قدرت يابی صفويه تا دوران معاصر - RumeliDE Journal of Language and Literature Studies - Vol.16 - pp.677- - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.619690 - 2019
9 Ahmet Yeşil - بازتاب قيام عاشورا و واقعه کربلا در اشعار فارسی قبل از قدرت يابی صفويه/ Âşûrâ kıyamı ve Kerbelâ vak’ası’nın Safevî iktidarı öncesi Fars şiirindeki yansıması - RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - Vol.2019/17 - pp.536 - ISSN : 2148-7782 - DOI : 10.29000/rumelide.657935 - 2019
10 Ahmet Yeşil - ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ - e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) - Vol.10 - pp.962-985 - ISSN : 1308-9633 - DOI : 10.26791/sarkiat.397360 - 2018
11 Yeşi̇l, A. - ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ - e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi - pp.962 - DOI : 10.26791/sarkiat.397360 - tur - paper - 2018 - TRDizin
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 1. AHMET YEŞİL 2. NASIR NIKUBAHT - Abdurrahman Cami, Şeyyad Hamza, Erzurumlu Darir, Hamdullah Hamdi ve Taşlıcalı Yahya Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinde yer alan tema ve motiflerin incelenmesi - DOĞU ARAŞTIRMALARI/ A Journal of Oriental Studies - Vol.11 - pp.5-24 - ISSN : 1307-6256 - 2013
1.8-BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİSİ :
1 1. Ahmet Yeşil 2. Hüccet Abbasi - نقد تطبيقي رمان سيذارتا در مقایسه باشاهكارهاي برجسته عرفاني-تعليمي ادب فارسي A Comparative Critique of Siddhartha's Novel in Comparison with Prominent mystical-didactic masterpieces of Persian literature - Journal of Comparative Literature/ فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی - Vol.14 - pp.474 - ISSN : 2538-5690 - 2020
7.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Ahmet Yeşil - Nizami Gencevi'nin İslam Dünyasına ve Türk Edebiyatına Etkisi - 2018
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ahmet Yeşil - Batıl İnanç ve Hurafelerin Mesnevî’de Aktarımı - 2021
2 Yrd.Doç.Dr Ahmet Yeşil - İran’ın Yumuşak Gücü ve Şiilik - 2016
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Nasır Nikbaht Ahmet Yeşil - Abdurrahman Cami'nin Yusuf ve Züleyha Mesnevisinin Türk Edebiyatında yazılmış Yusuf ve Züleyha Mesnevisine Etkisi (Hamdullah Hamdi Mesnevisi temel alınarak) - 2012
3.1-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Ahmet Yeşil - Abdurrahman Cami Yusuf ve Züleyha Mesnevisi ile Türk Edebiyatında bulunan Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi - DANİŞYARAN- I İRAN - Vol.1 - pp.250 - 2018
3.7-ULUSLARARASI YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 Ahmet Yeşil - Baba Tahir Dubeytiler - HECE Yayınları - 2018
2 YAHYA YESRİBİ - ZİNDANDAKİ FİLOZOF - DEMAVEND - Vol.1 - pp.208 - 2017
3 Mustafa Dilşad Tahrani - HUKUKUN KORUNMASI - DEMAVEND - Vol.1 - pp.112 - 2017
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 İran Çalışmaları Dergisi - 2019
2 İran Çalışmaları Dergisi - 2017
3 BİLGİ DERGİSİ - 2016
4 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi - 2016
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Nakd-i İctimâî Roman-i Fârsî-yi Derî-yi Afganistan Ba te'kîd ber Çahâr Roman) - 2021
2 Berresî-yî Tatbikî-yî Delâlet-i "Unvân" de Şiir-i Şeş Şair-i Farsî ve Arabî'yi Mu'âsır (Nîmâ, Şâmlu, Şefi'i Kedkeni, Seyyâb, Makâleh, Dervîş) - 2021
3 The Prevalence of Persian Literature among the Albanians - 2019
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 SUUDİ ARABİSTANIN AZINLIK POLİTİKASINDA ŞİİLER`İN YERİ VE İRAN - Mirsajjad MİRİZADA - Sakarya Üniversitesi - Ortadoğu Enstitüsü - Ortadoğu Çalışmaları - 2016
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 FARSÇA OKUMALARI (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
2 TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, - 2016
2 İSLAM VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU - 2015
BİLDİRİLER
Baba Tahir-i Uryân’ın Eserlerinde Tevhid İnancının Aktarımı
Batıl İnanç ve Hurafelerin Mesnevî’de Aktarımı
Âşûrâ Kiyami ve Kerbelâ Vak’asi’nin Fars Şiirine Etkisi
Nizami Gencevi’nin Türk ve İslam Edebiyatına Etkisi
İran ın Yumuşak Gücü ve Şiilik
Te’sîr-i ‘Abdurrahman Câmî ber-mesnevî-i Yûsuf u Züleyhâ-yıTürkî (Bâ-Te’kîd-i Ber-Mesnevî-i Hamdullah Hamdî).
MAKALELER
نقد و بررسی نقش رسالت باوری در تعیّن هنری و ناکامی تقلید ادبی با تأکید بر غزلیات حافظ
بررسي تطبيقي ظرفيتهاي همسان ادب عرفاني و تعليمي فارسي و رمان كيمياگر
An Aesthetic Analysis of the Link Between Music and Theme in the Albanıan Persian-Speaking Poet Naim Frashëri Poetry
AN INVESTIGATION ON PERFECT HUMAN (AL-INSAN AL-KĀMIL) IN THE POEMS OF MAWLĀNĀ JALĀL AD-DIN RŪMĪ AND HĀFIZ-E SHĪRĀZĪ
A Comparative Critique of Siddhartha’xxs Novel in Comparison with Prominent mystical-didactic masterpieces of Persian literature/نقد تطبيقي رمان سيذارتا در مقایسه با شاهكارهاي برجسته عرفاني-تعليمي ادب فارسي
هنر و جایگاه آن در جامعه اسلامی
Âşûrâ Vak‘ası ve Hz. Hüseyin’in (as) kıyamının Fars şiirine etkisi: Safevî’den günümüze
Âşûrâ kıyamı ve Kerbelâ vak’ası’nın Safevî iktidarı öncesi Fars şiirindeki yansıması
Abdurrahman Câmî ve Hamdullah Hamdî’nin Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Abdurrahman Cami Şeyyad Hamza Erzurumlu Darir Hamdullah Hamdi ve Taşlıcalı Yahya Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinde yer alan tema ve motiflerin incelenmesi
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Reporting Services on Country of Origin Information
Ortadoğu da Radikalleşme nin Kökenleri